skip to Main Content

ต้นทุนคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน? รู้ได้ด้วย Volume by Price

ในภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความผันผวนสูงมาก ทำให้ราคามีการขยับขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการลงทุนมักเต็มไปด้วยการเก็งกำไรทำนองลงซื้อขึ้นขาย หากระแสเงินสดเข้าพอร์ต
Read More
Back To Top