Main banner
สมัครเข้าร่วมโครงการ
รางวัลของการแข่งขัน
ผลตอบแทนยอดเยี่ยม
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 • ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท
 • ได้รับความรู้และกลยุทธ์การเทรดจากเพจ Than Money Trick และวิทยากรจาก Finansia HERO ฟรี!!
 • เรียนรู้ทริคการนำ Finansia HERO ไปใช้ในการเทรดหุ้นเพื่อทำกำไร
วันเปิดรับสมัครและวันเริ่มการแข่งขัน
ทีมวิทยากร
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ความตกลงและยินยอม เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ
ระยะเวลารับสมัคร
5 – 31 พ.ค. 64
วันเปิดโครงการ
17 พ.ค. 64
สอนเทรดหุ้น
17 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64
ระยะเวลาการแข่งขัน
1 – 30 มิ.ย. 64
วันปิดโครงการ
และมอบรางวัล
9 ก.ค. 64
 1. ผลการแข่งขันคิดจากผู้ที่มีมูลค่าพอร์ตมากที่สุด ณ วันสุดท้ายของการแข่งขัน (30 มิ.ย. 64)
 2. มอบรางวัลในวันปิดโครงการ (9 ก.ค. 64)
 3. เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 4. กรณีได้รับเงินปันผลหรือหุ้นปันผล จะไม่นำมาคิดรวมในมูลค่าพอร์ต
 5. สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในตลาด SET และ MAI
 6. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลต้องมีการซื้ออย่างน้อย 10 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 7. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน ได้ผลตอบแทนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีจำนวนครั้งในการซื้อขาย (Match) มากกว่า
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องยินยอมให้สัมภาษณ์และเปิดเผยวิธีการเทรดของตัวเอง
 9. ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถอธิบายวิธีการนำโปรแกรม Finansia HERO ไปใช้ในการเทรด เพื่อทำกำไรได้
 10. กรณีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือไม่ปฏิบัติตามกติกา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการจ่ายเงินรางวัล ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ภาพ เสียงของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ต่อสาธารณะได้ ไม่ว่าสื่อสำหรับรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 13. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติ ตามกติกาการแข่งขันไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล กฎ กติกาการแข่งขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิจารณาจากผู้ที่มีการทำกำไรสูงสุดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

%ผลตอบแทน
[(มูลค่าพอร์ต ณ วันสุดท้ายของการแข่งขัน - มูลค่าพอร์ต ณ วันแรก) / มูลค่าพอร์ต ณ วันแรก] x 100
ตัวอย่าง ณ สิ้นวันที่ 30 มิ.ย. 64
นาย ก มีมูลค่าพอร์ตทั้งหมด
11,500,000 บาท
%ผลตอบแทน
[(11,500,000 - 10,000,000) / 10,000,000] x 100
15%
นาย ข มีมูลค่าพอร์ตทั้งหมด
13,000,000 บาท
% ผลตอบแทน
[(13,000,000 - 10,000,000) / 10,000,000] x 100
30%
นาย ข เป็นผู้ชนะ เนื่องจากมี % ผลตอบแทนมากกว่า นาย ก

 1. พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 2. ไม่อนุญาตให้ Influencer ที่ร่วมงานกับโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ที่อยู่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
ชั้น 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา

Email:
cxcenter@fnsyrus.com 

Phone:
0 2782 2400