skip to Main Content
“ฟินันเซีย” จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักศึกษา ม.หอการค้าไทย

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพและสมัครงาน” โอกาสที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายบนเส้นทางอาชีพสายการเงิน! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอาชีพ ข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายอาชีพการเงิน รวมถึงการเขียน Resume ให้มีความน่าสนใจ และทดสอบสัมภาษณ์งานแบบเสมือนจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมจะทำให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่3 จากขวา) กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมด้วย ดร.นงนภัส แก้วพลอย (ที่3 จากซ้าย) หัวหน้าสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้อง 5201 อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการไทย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63

แชร์เพจ

Back To Top