skip to Main Content
Finansia จับมือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ลงนาม MOU ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

FINANSIA บริษัทหลักทรัพย์ผู้นำด้านบริการออนไลน์ชั้นนำระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลทางด้านการเงินการลงทุน ด้วยการใช้โปรแกรม Finansia HERO และปูพื้นฐานการเทรดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี คุณนุสรา รุ่นเจริญ  กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ ดร.รชฏ ขำบุญ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ร่วมด้วย ดร.คุณากร วิวัฒนากรวงศ์ รองคณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และ อาจารย์เพียรใจ โพธิ์ถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน ร่วมลงนามในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แชร์เพจ
Back To Top