skip to Main Content

Market Map

เป็นการบอกความเคลื่อนไหวของหุ้นทั้งตลาดในรูปแบบ Map โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และสามารถเลือกดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้ตา กลุ่มจนถึงหุ้นรายตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สมารถตั้งค่าได้ทั้งในรูปแบบ Market Cap, Volume, Value, Industry และ Sector
  • สามารถกำหนดให้สีเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง โดยใช้ระดับความเข้มของสีเป็นตัวบ่งบอก เช่น
    • สีเขียว เป็นตัวบอกราคาหุ้นที่กำลังขึ้น โดยจะไล่เฉดสีจาก สีเขียวอ่อน (หุ้นขึ้นน้อย) ไปจนถึง สีเขียวเข้ม (หุ้นขึ้นมาก)
    • สีแดง เป็นตัวบอกราคาหุ้นที่กำลังลง โดยจะไล่เฉดสีจาก สีแดงอ่อน (หุ้นลงน้อย) ไปจนถึง สีแดงเข้ม (หุ้นลงมาก)
    • สีเหลือง เป็นตัวบอกราคาหุ้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ

Back To Top