skip to Main Content

Bid Offer Volume Outperform

แสดงรายชื่อหุ้นโดยดูจากจำนวนเสนอซื้อ/เสนอขาย (Bid/Offer Volume) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยมีตัวเลือกดังนี้

  • เลือกจำนวนนาทีย้อนหลังเพื่อดูราคาหุ้นได้ตั้งแต่ 1 – 99 นาที
  • สามารถกำหนดได้ว่าจะดูเป็นจำนวนเสนอซื้อ/เสนอขาย หรือ %ของจำนวนเสนอซื้อ/เสนอขาย
  • เลือกตลาด SET หรือ MAI รวมถึงดูเป็นรายประเภทหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นวอร์แรนท์ หุ้น DW เป็นต้น

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ

Back To Top