skip to Main Content

New High / New Low Price

ใช้ค้นหาหุ้นที่ทำราคาสูงสุดใหม่ (New High) หรือต่ำสุดใหม่ (New Low) โดยมีตัวเลือกดังนี้

  • จำนวนวันย้อนหลังเพื่อดูราคาหุ้นได้ ตั้งแต่ 1 – 200 วัน
  • สามารถกำหนดได้ว่าจะดูเป็น ราคา New High หรือ New Low
  • เลือกเงื่อนไขได้ระหว่าง H/L Base และ Last Base
    • H/L Base หลักทรัพย์ที่ทำ New High/New Low ภายในกี่วันที่ผ่านมา(รวมวันนี้ด้วย)
    • Last Base หลักทรัพย์ที่ทำราคา Last สูงสุด/ต่ำสุดภายในกี่วันที่ผ่านมา(รวมวันนี้ด้วย)
  • ตลาด SET หรือ MAI รวมถึง เลือกดูเป็นรายประเภทหุ้นได้ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นวอรแรนท์ หุ้น DW เป็นต้น

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top