skip to Main Content

Spread Order

หน้าจอส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/เปลี่ยนแปลง และยกเลิก ในหน้าจอเดียว โดยแสดงหน้าคำสั่งทั้ง 3 แบบ (ซื้อ ขาย เปลี่ยนแปลง) ขึ้นมาพร้อมกัน โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

  • สามารถตั้งคำสั่งเพื่อรอซื้อ/ขาย และเปลี่ยนแปลงราคาได้ล่วงหน้า และเมื่อต้องการส่งคำสั่งใด ๆ ก็กดส่งคำสั่งที่ต้องการได้ทันที
  • มีปุ่มลัด Cal ช่วยประหยัดเวลาในการกรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการสั่งซื้อ/ขาย โดยสามารถกรอกเป็น
    • มีจำนวนหุ้นตั้งไว้ให้สำเร็จรูป (ตั้งแต่ 1,000 – 5,000,000 หุ้น)
    • กำหนดจำนวน % ของอำนาจซื้อ/จำนวนหุ้นไว้สำเร็จรูป (ตั้งแต่ 10 – 100%)
    • มีการตั้งเป็นจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อหุ้นไว้สำเร็จรูป (ตั้งแต่ 100,000 – 10,000,000 บาทหรือกรอกเลขที่ต้องการเองได้)
  • ปุ่ม Max ทางลัดในการส่งคำสั่งซื้อตามอำนาจซื้อทั้งหมดที่มี โดยสามารถเลือกซื้อหุ้น และราคาที่ต้องการซื้อ และระบบจะคำนวณเป็นจำนวนหุ้นให้อัตโนมัติ
  • ปุ่ม Port แสดงรายการหุ้นที่มีทั้งหมด และสามารถเลือกหุ้นที่ต้องการขาย โดยระบบจะนำจำนวนหุ้นที่มีไปปรากฎที่ช่อง Vol แบบอัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ

Back To Top