skip to Main Content

Quick Order

หน้าจอส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย/เปลี่ยนแปลง และยกเลิกมีกำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้ส่วนหนึ่ง แต่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ตามต้องการ เช่นต้องการซื้อ/ขาย เต็มวงเงิน ด้วยราคา ล่าสุด หรือราคา ATO หรือ ATC แบบเต็มจำนวนเงินที่มี  หรือสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เองโดยตั้งค่าเป็น % ของ วงเงิน หรือของ Port ไว้ล่วงหน้า จนเมื่อต้องการส่งคำสั่งจึงเลือกคำสั่งที่ต้องการตามที่ได้เลือกไว้แล้ว โดยสามารถตั้งคำสั่งซื้อ/ขาย โดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้

  • กำหนดเป็น %ของอำนาจซื้อที่มี (ตั้งแต่ 10 – 100%) สำหรับคำสั่งซื้อ
  • กำหนดเป็น %ของจำนวนหุ้นใน Port ที่จะขายไว้ล่วงหน้า (ตั้งแต่ 10 – 100%)
  • กำหนดราคาได้หลากหลาย เช่น ATO/ATC, MP, MKT, MTL หรือ กำหนดเป็น %ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงของราคาหุ้นได้ และกำหนดเป็นราคาล่าสุด +/- จำนวน Tick ได้ตามต้องการ

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top