skip to Main Content

Overnight Order

เป็นคำสั่งที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยสามารถตั้งคำสั่งซื้อขายไว้ล่วงหน้าได้นานถึง 6 เดือน โดยมี 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. Type 1 : Next Trading Day
    เป็นการส่งคำสั่งข้ามวัน โดยคำสั่งจะมีอายุในวันถัดไปเท่านั้น
  2. Type 2 : Until Fully Matched
    เป็นการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย โดยระบบจะส่งคำสั่งต่อไปเรื่อยๆ ทุกวันได้นานถึง 6 เดือน จนกว่าจะซื้อ/ขายได้ครบจำนวนที่ต้องการ
  3. Type 3 : Everyday Order
    เป็นการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ด้วยจำนวนหุ้น และราคาที่กำหนดไว้ ต่อเนื่องทุกวันได้นานถึง 6 เดือน

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top