skip to Main Content

Quote Order Plus

หน้าจอส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงข้อมูลระดับราคา Bid/Offer เพื่อส่งคำสั่งได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีรูปแบบการทำงานหลากหลายดังต่อไปนี้

  • ระบุจำนวน Volume ที่ต้องการจากนั้น Double Click ที่ราคาที่ต้องการ ก็สามารถส่งคำสั่งได้แล้ว
  • สร้างคำสั่งใหม่เหมือนคำสั่งเดิมทั้งจำนวน และราคา
  • สามารถเปลี่ยนราคา (Change Price) อย่างรวดเร็วได้โดยการ Drag & Drop
  • สามารถ Cancel Order ด้วยการ Drag Order นั้น ๆ ออกนอก Screen
  • สามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขาย แบบวาง Bid/Offer หลายช่องพร้อม ๆ กันใน 1 คำสั่ง (Multi-Quote-Trading)

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top