skip to Main Content

Auto Order

ส่งคำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ แบบ Stop Order และ Advanced Trailing Stop โดยมีรูปแบบการทำงาน ดังนี้

 • Stop Order เป็นคำสั่งขายอัตโนมัติ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • สามารถกำหนดราคาขายได้ถึง 3 ระดับ
   1. ราคาทำกำไร (Take Profit) – ราคาขายที่ต้องการทำกำไร
   2. ราคาทำกำไรสำรอง (Profit Preserve) – ราคาขายสำรองกรณีราคาหุ้นไปไม่ถึงราคาทำกำไร
   3. ราคาตัดขาดทุน (Cut Loss) – ราคาขายตัดขาดทุน
  • สามารถกำหนดให้คำสั่ง ช่วยเฝ้าติดตามราคาหุ้นได้มากถึง 180 วัน
  • คำสั่งจะยังทำงานอยู่ แม้จะไม่ได้เปิดโปรแกรม
 • Advanced Trailing Stop เป็นคำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • กรณีคำสั่งซื้อ
   1. ทุกครั้งที่หุ้นปรับตัวต่ำลงเรื่อย ๆ โปรแกรมจะปรับราคาซื้อหุ้นลงตามไปโดยอัตโนมัติ
   2. เมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น เหนือกว่า Trailing Price ที่กำหนด โปรแกรมจะส่งคำสั่งซื้อหุ้นให้โดยอัตโนมัติ
  • กรณีคำสั่งขาย
   1. ทุกครั้งที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ โปรแกรมจะปรับราคาขายหุ้นขึ้นตามไปด้วย
   2. เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลง ต่ำกว่า Trailing Price ที่กำหนด โปรแกรมจะส่งคำสั่งขายหุ้นให้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถกำหนดให้คำสั่ง ช่วยเฝ้าติดตามราคาหุ้นได้ถึง 180 วัน
  • คำสั่งจะยังทำงานอยู่ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดโปรแกรม

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top