skip to Main Content

Standard Portfolio

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่มีการส่งคำสั่งภายในวันนั้น รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • Account No. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการจะดูข้อมูล
  • Amount (Cost) ต้นทุนรวมของหุ้นที่มี
  • Value มูลค่าหลักทรัพย์รวมในพอร์ต โดยอ้างอิงราคาตลาด
  • Unrealized แสดงมูลค่ากำไร/ขาดทุนรวมของหุ้นในพอร์ต
  • %Unrealized แสดง % กำไร/ขาดทุนรวมของหุ้นในพอร์ต
  • Realized แสดงกำไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขายหุ้นภายในวันนั้นๆ

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top