skip to Main Content

Portfolio with Total Realized Gain/Loss

หน้าจอแสดงหุ้นที่ลูกค้าถืออยู่ และสามารถกดส่งคำสั่งขายหุ้นในพอร์ตได้ในหน้าจอนี้

  • สามารถเลือกหุ้นที่ต้องการจะขายได้ โดยกดเลือกในช่อง
  • Tab Sell / Sell All กดปุ่ม Sell เพื่อขายหุ้นที่เลือกไว้ (ในกรณีที่เลือกหุ้นมากกว่า 1 ตัว ข้อความจะเปลี่ยนจาก Sell เป็น Sell All)

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top