skip to Main Content

Day Trade Outstanding

แสดงหุ้นที่มีการซื้อ/ขายภายในวัน สำหรับผู้ที่ต้องการขายหุ้นที่ซื้อมาในวันนี้ทั้งหมด สามารถส่งคำสั่งได้ทั้งหมดภายในคลิกเดียวได้ ดังนี้

  • สามารถเลือกหุ้นที่ต้องการจะขายได้ โดยกดเลือกในช่อง (หน้าจอนี้จะแสดงเฉพาะหุ้นที่ซื้อภายในวันนั้น)
  • Tab Sell/Sell All กดปุ่ม Sell เพื่อขายหุ้นที่เลือกไว้ (ในกรณีที่เลือกหุ้นมากกว่า 1 ตัว ข้อความจะเปลี่ยนจาก Sell เป็น Sell All)

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top