skip to Main Content

Deal Summary

เป็นหน้าจอสำหรับดูสรุปการซื้อขายหุ้น รวมถึงแสดงยอดรับ/จ่ายสุทธิของการซื้อ/ขายในวัน โดยมีข้อมูลแสดง ดังนี้

  • Deal Summary แสดงข้อมูลรายการซื้อขายที่มีการ Matched ณ เวลานั้น
  • Daytrade view แสดงข้อมูลรายการซื้อขายที่มีการ Matched ในวันนั้น
  • Buy Amount แสดงมูลค่าของรายการซื้อ
  • Sell Amount แสดงมูลค่าของรายการขาย
  • Com+Fee+Vat แสดงมูลค่าค่าบริการต่างๆ
  • Net แสดงยอดรับ/จ่ายสุทธิของวัน
  • Total Realized แสดงยอดกำไร/ขาดทุนสุทธิ ของหุ้นที่มีการซื้อ/ขาย ณ เวลานั้น
  • Total %Realized แสดง %ยอดกำไร/ขาดทุนสุทธิ ของหุ้นที่มีการซื้อ/ขาย แสดงผลเฉพาะหุ้นที่มีการซื้อ/ขายภายในวัน

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top