skip to Main Content

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Finansia HERO แบ่งได้เป็น 3 ประเภทลักษณะการใช้งาน ดังนี้

รู้จัก 5 ฟังก์ชันเด่นของ Finansia HERO ที่จะทำให้ไม่พลาดเทคนิคเทรดหุ้น

การจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทผู้ใช้งาน ออกเป็น 3 หน้าจอ คือ Easy, Standard และ Advanced

การประกอบหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานที่มีความชำนาญสูง

แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top