skip to Main Content

Standard Portfolio

แสดงสถานะของพอร์ตลูกค้าที่ถือหลักทรัพย์อยู่ ณ ขณะนั้น

Portfolio with Total Realized Gain/Loss

แสดงสถานะของหุ้นที่อยู่บัญชีลูกค้าอีกทั้งยังสามารถส่งคำสั่งขายหุ้นในพอร์ตได้

Day Trade Outstanding

ขายหุ้นที่ต้องการ DAY TRADE ได้ครบทุกหุ้นเพียงคลิกเดียว

Deal Summary

สรุปข้อมูลการซื้อขาย และยอดรับ/จ่ายสุทธิ ภายในวันนั้น

Daily Realized Gain/Loss

ดูกำไร/ขาดทุน Realized ของหุ้นในพอร์ต โดยสามารถคัดกรองเฉพาะตัวหุ้นที่ลูกต้องการดูข้อมูลได้

แชร์เพจ
Back To Top