skip to Main Content

Daily Realized Gain/Loss

ดูข้อมูลกำไร/ขาดทุนของหุ้นในพอร์ตที่มีการ Matched ไปแล้ว โดยสามารถค้นหาหุ้นรายตัวที่ต้องการดูได้ โดยมีข้อมูลดังนี้

  • Account No. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการจะดูข้อมูล
  • Stock เลือกหุ้นที่ต้องการดูข้อมูลได้
  • Realized แสดงกำไรขาดทุนของคำสั่งที่ Matched แล้ว

วิธีการใช้งาน

แชร์เพจ
Back To Top