skip to Main Content

ไม่ต้องเฝ้าจอ เพื่อรอว่าจะซื้อและขายทำกำไรได้ตอนไหน ด้วยหน้าจอพิเศษเอาใจคนไม่มีเวลาเฝ้าจอ ให้สามารถตั้งซื้อหุ้น พร้อมตั้งขายไว้รอได้ล่วงหน้า เมื่อ Order Matched! ระบบจะส่งคำสั่งในฝั่งตรงข้ามให้ทันที

  • Buy & Auto Sell Order : ส่งคำสั่ง “ซื้อหุ้น” และตั้งคำสั่ง “ขายหุ้นไว้ล่วงหน้า” เมื่อคำสั่งซื้อ Matched เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งขายให้ทันทีโดยอัตโนมัติ
  • Sell & Auto Buy Order : สั่งคำสั่ง “ขายหุ้น” และตั้งคำสั่ง “ซื้อหุ้นไว้ล่วงหน้า” เมื่อคำสั่งขาย Matched เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งซื้อให้ทันทีโดยอัตโนมัติ
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top