skip to Main Content

ตั้งคำสั่งซื้อและขายหุ้นไว้ล่วงหน้าข้ามวัน ได้นานถึง 180 วัน และสามารถเลือกรูปแบบของคำสั่งได้ถึง 3 รูปแบบ คือ

  • Next Trading Day : ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นล่วงหน้าข้ามวัน โดยคำสั่งจะมีอายุในวันถัดไปเท่านั้น
  • Until Fully Matched : ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องการ
  • Everyday Order : ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้น ด้วยราคาและจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้ทุกๆวัน ต่อเนื่องนานถึง 180 วัน
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top