skip to Main Content

TRAILING STOP คำสั่งซื้อ/ขายหุ้นอัตโนมัติ ติดตามราคาหุ้นได้มากถึง 180 วัน

กรณีคำสั่งซื้อ

  • ทุกครั้งที่ราคาหุ้นปรับตัวต่ำลงเรื่อยๆ โปรแกรมจะปรับราคาซื้อหุ้นลงตามไปโดยอัตโนมัติ
  • เมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น เหนือกว่า Trailing Price ที่กำหนด โปรแกรมจะส่งคำสั่งซื้อหุ้นให้โดยอัตโนมัติ

กรณีคำสั่งขาย

  • ทุกครั้งที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ โปรแกรมจะปรับราคาขายหุ้นขึ้นตามไปด้วย
  • เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลง ต่ำกว่า Trailing Price ที่กำหนด โปรแกรมจะส่งคำสั่งขายหุ้นให้โดยอัตโนมัติ
แชร์เพจ
  •  
  •  
  •  
Back To Top