skip to Main Content

เทคนิคอ่านวอลุ่มรายใหญ่ด้วย Finansia HERO

“รู้เขา..รู้เรา รบร้อยครั้ง..ชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ สื่อถึงการเข้าใจพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามว่าจะทำอะไร เราก็แค่เตรียมการรับมือเพื่อนำไปสู่โอกาสแห่งชัยชนะ ในการเทรดหุ้นก็เช่นกัน ซื้อหุ้นแล้วอยากให้วิ่งขึ้น เราก็ต้องรู้นิสัยของหุ้นนั้นๆก่อน อาจจะไม่ชนะ 100% แต่ก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นั่นเอง
Read More
Back To Top