skip to Main Content

มือใหม่ทราบหรือไม่ว่า เครื่องหมายหุ้น แต่ละตัวคืออะไร?

(ภาพตัวอย่างการขึ้นเครื่องหมายหุ้น ณ วันที่ 16/03/18 บน Finansia HERO) นักลงทุนมือใหม่หลาย ๆ คน อาจจะเคยเห็นตัวอักษร เช่น XD , XM, T1 , H หรือ SP ที่ขึ้นอยู่กับหุ้นที่เรากำลังสนใจ แล้วอาจจะเกิดความสงสัยว่าตัวอักษรเหล่านี้ให้ข้อมูลอะไร และส่งผลต่อการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นที่เราถืออยู่อย่างไร ตัวอักษรที่กล่าวมาข้างต้นคนส่วนใหญ่ในตลาดจะเรียกว่า “เครื่องหมายหุ้น” โดยบทความนี้จะมาอธิบายความหมายของเครื่องหมายหุ้นแต่ละตัวให้ได้รู้จักกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างแน่นอน ในบทความนี้ได้แบ่งเครื่องหมายหุ้นออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อหุ้น 2) กลุ่มที่ให้ข้อมูลว่าหุ้นมีการซื้อขายที่ผิดปกติ 3) กลุ่มที่แจ้งเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีตัวอักษรอะไรบ้าง เราลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับ 1.…

Read More

รู้จักนักลงทุนในตลาดหุ้นว่ามีใครบ้าง?

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่ไม่ควรละเลยหรือไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือการรู้จักกลุ่มนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้น เพราะเราสามารถนำข้อมูลปริมาณการซื้อขายของแต่ละกลุ่มมาใช้วิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ เพื่อช่วยให้การลงทุนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลการซื้อขายที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบ่งนักลงทุนออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเป็นใครบ้าง และการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่มจะส่งผลอย่างไรกับตลาดหุ้น เราสามารถทำความรู้จักได้ง่าย ๆ จากบทความนี้ กลุ่มที่ 1 “กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ” คือ กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่อยู่ภายในประเทศ ซึ่งผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่อยู่ภายในประเทศ มีตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต กองทุนประกันสังคม กองทุนรวมที่ลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นิติบุคคลที่มีกองทุนต่าง ๆ เช่นที่กล่าวมาข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 75% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นักลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ใครบ้างที่…

Read More

Back To Top