skip to Main Content
มือใหม่เทรดหุ้น ,หุ้น ,หุ้นไทย

มือใหม่เลือกหุ้นอย่างไร..ในยามตลาด Panic!

ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีข่าวร้ายๆในตลาดโลกเกิดขึ้น อาทิ ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ในสหรัฐเกิดภาวะขาดสภาพคล่อง ต่อมาทางยุโรปก็มีเรื่องธนาคารเครดิต สวิส ประสบปัญหาด้านการเงิน ทำให้นักลงทุนหวั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดแรงขายอย่างหนักหรือที่เรียกว่า “Panic Sell” แล้วมือใหม่จะมีวิธีหาหุ้นอย่างไร..บนความผันผวนสูง
Read More

Back To Top